ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • งานเกษียรอายุราชการ ครูธิดารัตน์ รินเกลื่อน    กาญจนาราม ร้อยใจ...... สู่งานเกษียรอายุราชการ ครูธิดารัตน์ รินเกลื่อน 29 กันยายา 2560                
  ส่ง 2 ต.ค. 2560 19:52 โดย Onuma Intasorn
 • กิจกรรม Zero Waste School   กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ในระดับภูมิภำค ระหว่ำงวันที่ 26-28 กันยำยน 2560 ณ กระบี่ ร ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2560 19:45 โดย Onuma Intasorn
 • รักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย   ชนะเลิศรักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย นักเรียนโรงเรียนวัดกาญจนารามแข่งขันชนะเลิศรักบี้ฟุตบอล              ดูภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 19:26 โดย Onuma Intasorn
 • สะเต็มศึกษา   โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม  มีฐานต่างๆให้นักเรียนเข้าทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานและได้ความรู้                  
  ส่ง 20 ส.ค. 2560 19:22 โดย Onuma Intasorn
 • อบรมให้ความรูู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการทำปุ้ยหมัก   อบรมให้ความรูู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการทำปุ้ยหมัก  ทางเทศบาลกาญจนดิษฐ์ร่วมกับโรงเรียนวัดกาญจนารามให้ความรู้การจัดการขยะและทำปุ้ยหมักชีวภาพ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ...
  ส่ง 20 ส.ค. 2560 18:50 โดย Onuma Intasorn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »