แผนผัง
โรงเรียนวัดกาญจนารามข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • รับมอบเกียรติบัตร (โรงเรียนปลอดขยะ)  โรงเรียนวัดกาญจนารามได้รับรางวัล Zero Waste School (โรงเรียนปลอดขยะ) อันดับที่ 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียน ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2560 19:13 โดย Onuma Intasorn
 • งานเกษียรอายุราชการ ครูธิดารัตน์ รินเกลื่อน    กาญจนาราม ร้อยใจ...... สู่งานเกษียรอายุราชการ ครูธิดารัตน์ รินเกลื่อน 29 กันยายา 2560                
  ส่ง 2 ต.ค. 2560 19:52 โดย Onuma Intasorn
 • กิจกรรม Zero Waste School   กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ในระดับภูมิภำค ระหว่ำงวันที่ 26-28 กันยำยน 2560 ณ กระบี่ ร ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2560 19:45 โดย Onuma Intasorn
 • รักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย   ชนะเลิศรักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย นักเรียนโรงเรียนวัดกาญจนารามแข่งขันชนะเลิศรักบี้ฟุตบอล              ดูภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 19:26 โดย Onuma Intasorn
 • สะเต็มศึกษา   โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม  มีฐานต่างๆให้นักเรียนเข้าทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานและได้ความรู้                  
  ส่ง 20 ส.ค. 2560 19:22 โดย Onuma Intasorn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »