ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • โครงการห้องสมุดมีชีวิต    โครงการห้องสมุดมีชีวิต ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560                
  ส่ง 21 ก.พ. 2561 00:00 โดย Onuma Intasorn
 • บรรยายกาศ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67    ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม ได้เป็นสถานที่แข่งขัน ในกลุ่มสาระ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ชมกัน                คลิก เพื่อด ...
  ส่ง 21 ธ.ค. 2560 22:29 โดย Onuma Intasorn
 • รับมอบเกียรติบัตร (โรงเรียนปลอดขยะ)  โรงเรียนวัดกาญจนารามได้รับรางวัล Zero Waste School (โรงเรียนปลอดขยะ) อันดับที่ 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียน ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2560 19:13 โดย Onuma Intasorn
 • งานเกษียรอายุราชการ ครูธิดารัตน์ รินเกลื่อน    กาญจนาราม ร้อยใจ...... สู่งานเกษียรอายุราชการ ครูธิดารัตน์ รินเกลื่อน 29 กันยายา 2560                
  ส่ง 2 ต.ค. 2560 19:52 โดย Onuma Intasorn
 • กิจกรรม Zero Waste School   กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ในระดับภูมิภำค ระหว่ำงวันที่ 26-28 กันยำยน 2560 ณ กระบี่ ร ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2560 19:45 โดย Onuma Intasorn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »