กิจกรรมโรงเรียน


บรรยากาศ การประชุมผู้ปกครอง

โพสต์14 พ.ค. 2561 23:55โดยOnuma Intasorn

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

        

         

        
โครงการห้องสมุดมีชีวิต

โพสต์20 ก.พ. 2561 23:58โดยOnuma Intasorn   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 00:00 ]

 
  โครงการห้องสมุดมีชีวิต ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

        

        

บรรยายกาศ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:29โดยOnuma Intasorn

   ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม ได้เป็นสถานที่แข่งขัน ในกลุ่มสาระ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ชมกัน

รับมอบเกียรติบัตร (โรงเรียนปลอดขยะ)

โพสต์1 พ.ย. 2560 19:12โดยOnuma Intasorn   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2560 19:13 ]

 โรงเรียนวัดกาญจนารามได้รับรางวัล Zero Waste School (โรงเรียนปลอดขยะ) อันดับที่ 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียตริมอบ เกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ไปเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว 

    

งานเกษียรอายุราชการ ครูธิดารัตน์ รินเกลื่อน

โพสต์2 ต.ค. 2560 19:52โดยOnuma Intasorn

   กาญจนาราม ร้อยใจ...... สู่งานเกษียรอายุราชการ ครูธิดารัตน์ รินเกลื่อน 29 กันยายา 2560

        

        


กิจกรรม Zero Waste School

โพสต์2 ต.ค. 2560 19:45โดยOnuma Intasorn

  กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ในระดับภูมิภำค ระหว่ำงวันที่ 26-28 กันยำยน 2560 ณ กระบี่ รีสอร์ท ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


รักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย

โพสต์4 ก.ย. 2560 19:26โดยOnuma Intasorn

  ชนะเลิศรักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย นักเรียนโรงเรียนวัดกาญจนารามแข่งขันชนะเลิศรักบี้ฟุตบอล 

        

สะเต็มศึกษา

โพสต์20 ส.ค. 2560 19:22โดยOnuma Intasorn

  โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม  มีฐานต่างๆให้นักเรียนเข้าทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานและได้ความรู้

      

      

      
อบรมให้ความรูู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการทำปุ้ยหมัก

โพสต์20 ส.ค. 2560 18:50โดยOnuma Intasorn

  อบรมให้ความรูู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการทำปุ้ยหมัก  ทางเทศบาลกาญจนดิษฐ์ร่วมกับโรงเรียนวัดกาญจนารามให้ความรู้การจัดการขยะและทำปุ้ยหมักชีวภาพ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 - 5 

    

    
กิจกรรมวันแม่ 2560

โพสต์10 ส.ค. 2560 23:29โดยOnuma Intasorn

   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 ทางโรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยมีท่านประธาน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

      

      


1-10 of 28