กิจกรรม Zero Waste School

โพสต์2 ต.ค. 2560 19:45โดยOnuma Intasorn
  กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ในระดับภูมิภำค ระหว่ำงวันที่ 26-28 กันยำยน 2560 ณ กระบี่ รีสอร์ท ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


Comments