ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนวัดกาญจนาราม  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๕๕  ณ บริเวณวัดกำแพงหรือวัดกาญจนารามในปัจจุบัน  โดยมีหลวงศรีสุพรรณดิษฐ์ นายอำเภอเป็นผู้อุปการะ   และมีพระภิกษุเกตุเจ้าอาวาสวัดกาญจนารามเป็นครูผู้สอนอาศัยศาลาวัดเป็นที่จัดการเรียน  การสั่งสอนเป็นขนบธรรมเนียมอย่างโบราณ  เงินเดือนครูได้มาจากการเรี่ยไรจากราษฎรเป็นเงินบำรุงการศึกษาได้รับเดือนละ ๑ บาท  ต่อมาทางราชการได้ให้ นายทองดี  ศิริรักษ์มาเป็นครูใหญ่คนแรก  เมื่อมีครูใหญ่การเรียนการสอนก็เปลี่ยนแปลงถูกต้องตามระเบียบของกรมศึกษาธิการ 

            ปี ๒๔๖๔ ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำตำบลกะแดะ

            ปี ๒๔๖๙ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และไช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลกะแดะ ๑ เปิดสอนชั้นเตรียมและชั้น   ป.๑ ถึง ป.๕ 

            ปี ๒๔๗๗ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาล  อำเภอกาญจนดิษฐ์  เปิดสอนถึงชั้น ป.๖ การเรียนการสอนจะปิดเรียนในวันพระ ๘ ค่ำและ ๑๕ ค่ำ 

            ปี ๒๕๐๔ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข  จำนวน ๔ ห้องเรียนและได้ย้ายมาสร้างบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันนี้  

            ปี ๒๕๑๕ เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และมีการปรับเปลี่ยนชั้นเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดมา 

            ปี ๒๕๔๒ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสหมงคลอนุบาลกาญจนดิษฐ์  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอกาญจนดิษฐ์  

            ปี ๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒ หรือโรงเรียนดีใกล้บ้านและผ่านการตรวจเยี่ยมรับรองเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านเมื่อวันที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๓