แผนที่


โรงเรียนวัดกาญจนาราม

เลขที่  110  หมู่ที่ 1  ตำบลกะแดะ  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84160

โรงเรียน วัดกาญจนาราม