ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 59     ชั้น
จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 24 37 61 2
อนุบาล 2 31 27 58 2
รวมอนุบาล 55 64 119 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 31 23 54 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 49 24 73 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 43 35 78 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 40 20 60 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 35 27 62 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 29 38 67 3
รวมประถมศึกษา 227 167 394 15
รวม 282 231 513 19