ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 60


ชั้น จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1

อนุบาล 2
    
                             
9

23
6

28
16

51
1

2
อนุบาล 328 35 632
รวมอนุบาล 60 69 129 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 39 30 69 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 29 22 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 46 27 52 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 50 34 84 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 28 60 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 30 62 3
รวมประถมศึกษา 220 171 391 16
รวม 280 240 520 21




Comments