วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนวัดกาญจนาราม  เป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

๑.      พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเต็มตามศักยภาพ

๒.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง

๓.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๔.      พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕.      ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

กลยุทธ์

๑.   พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ

๒.    ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.    สร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ  สมรรถภาพและเห็นคุณค่าในตนเอง

๔.    ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีส่งเสริมให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

คำขวัญ

          คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ  ประสานชุมชน